Utvelgelse

UpSource kandidat

Bruken av psykologiske tester i arbeidslivet øker. Dette skyldes at det nå foreligger en del dokumentasjon (for eksempel Schmidt & Hunter, 1998) som bekrefter at en fornuftig bruk av psykologiske tester bidrar positivt i en rekrutteringsprosess. 

I UpSource er vi opptatt av å bruke verktøy av høy kvalitet, men ingen metode eller instrument gjør jobben alene. Det kreves fagkunnskap for å velge en hensiktsmessig metode, samt å forstå metodens muligheter og begrensninger. UpSource vektlegger derfor at våre verktøy og metoder utføres av personer som har kompetanse og kunnskaper om personlighet og personlighetstesting. Alle kandidater som gjennomfører tester hos oss får en grundig og konstruktiv gjennomgang av resultatet.


Vårt primære utvelgelsesverktøy leveres av Cut-e Norge AS og er godkjent av DNV.

 

Prosess ved utvelgelse

 

Utvelgelsesstrategi:


1. Grovutvelgelse, vurdering av CV og kompetanse


2. Førstegangsintervju, ofte biografisk intervju


3. Tester. Hvilke tester som benyttes er avhengig av hva som er viktig i den aktuelle stillingen.


4. Tilbakemelding. Kandidaten får en muntlig gjennomgang av sine resultater med en sertifisert rådgiver hos oss. Resultatene er ikke godkjent og fremlegges ikke til kunden før denne gjennomgangen har funnet sted.


5. Annengangs intervju. Dette intervjuet foregår hos vår oppdragsgiver. På bakgrunn av den informasjonen vi har samlet inn om kandidaten gjennomføres et kompetansebasert intervju eller et dybdeintervju. Noen ganger ønsker også oppdragsgiver å fremlegge et case eller en praktisk oppgave relatert til stillingen.


6. Referanseintervju, 360 graders referanseinnhenting.

 

 

Verktøy:

 

Shapes - personlighetsprofil

Hva er Shapes?

Shapes er et kompetansebasert system av adaptive, computerbaserte spørreskjemaer som muliggjør detaljert kartlegging av en persons kompetanser som leder, entreprenør eller fagspesialist. Shapes baserer seg på adalloc måleteknologi, som er utviklet av cut-e. Teknologien gjør det mulig å oppnå høyt differensierte kompetanseprofiler med kort administrasjonstid ca. 20 minutter).

Shapes baserer seg på en personlighetsmodell som inneholder 18 personlighetsdimensjoner.

Disse personlighetsdimensjonene lader på de ulike kompetansene i Shapes kompetansemodell. Dette gjør det mulig å kartlegge kompetansebasert potensial selv hos kandidater som ikke har hatt muligheten til å vise den aktuelle atferden i sin karriere så langt. Rekruttering av trainee-er er et eksempel på en slik situasjon, og hvor blant annet lederegenskaper bør undersøkes.

 

Views - Mål på holdninger og motivasjon

Hva er Views?

Det er utbredt enighet om at mennesker jobber bedre i situasjoner der det er samsvar mellom personlige verdier og de verdier som befinner seg i organisasjonen og i arbeidsmiljøet. Mennesker er mer fremgangsrike og effektive dess mer arbeidsmiljøet og personlige verdier, motiver og interesser harmonerer. Dette vil gjelde enten vi jobber alene eller sammen med andre. Testverktøyet views, måler verdier knyttet til andre mennesker, til grupper av mennesker og til konsepter og situasjoner. Verdiene måles ved at personen som besvarer testen tar stilling til utsagn som omhandler kognitive, følelsesmessige og atferdsmessige forhold i en yrkesmessig sammenheng. Denne testen har tilsvarende kort administrasjonstid og tar kandidaten ca. 20 minutter å gjennomføre.

 

NEO PI-R

Hva er NEO PI-R?

Denne testen er basert på femfaktor modellen. Testen måler fem faktorer og 30 fasetter (seks fasetter under hver faktor). Det tar ca. 45 minutter å svare på de 240 spørsmålene som inngår i testen. Dette er en av verdens mest anerkjente personlighetstester. Den har omfattende dokumentasjon og er godt egnet til bruk i rekruttering.

Evnetester:

Hvorfor evnetester i ansettelsesprosessen?

Forskning gjennom mange år har vist at evnetester kan være svært effektive for å predikere langvarig yrkesmessig suksess. Det finnes knapt noe verktøy som gir så god støtte ved personvurderinger i en yrkesmessig sammenheng som evnetestene. Dessuten er de lite ressurskrevende. UpSource tilbyr avanserte evnetester som fullt ut utnytter de mulighetene internett gir. Alle våre tester har et forretningsrelatert innhold mange kjenner seg igjen i, og passer derfor godt ved vurdering av selv meget kritiske

kandidater. Skreddersydd testutvikling er en annen mulighet dersom du har helt spesielle diagnostiske behov. Alle tester er utviklet av cut-e og er lagt opp slik at de kan administreres uten en testadministrator til stede. Det betyr at alle testene i tillegg til å brukes diagnostisk, også kan benyttes i internettbaserte seleksjonsprosesser. Alle testene i scales-batteriet er:

 • Selvforklarende på grunn av interaktive eksempler.
 • Vanskelige å jukse på fordi testledd genereres individuelt for hver kandidat som tar testen. Denne unike teknikken sikrer at hver kandidat får en helt individuell versjon av testen. I tillegg motvirker metoden at kandidater lærer seg testen etter flere gangers gjennomgang.
 • Uavhengige av maskinvare på grunn av bruk av vektorer. Presentasjonen av hver oppgave tilpasser seg skjerminnstillingene (oppløsning og proporsjoner) til kandidaten, noe som gjør at problemer relatert til maskinvare og hastighet på


Internett-oppkobling unngås.

 

Språktester/ Scales lt-e

I takt med globaliseringen har det vist seg at engelsk er førstevalget av språk innenfor næringslivet. Av denne grunn blir det stadig viktigere for næringslivet å inneha engelskkunnskaper for internasjonal kommunikasjon. Scales Language Test English møter denne utviklingen ved å måle hvorvidt ens engelskkunnskap er tilstrekkelig i internasjonale sammenhenger.


Hva er Scales Lt-e?


Language test english måler engelskferdigheter. Testen inneholder tre deler: Språkflyt, vokabular og staving. Ved språkflyt presenteres en setning hvor man må fullføre denne med et korrekt ord eller del av en setning. Ved vokabular blir en definisjon av et ord, uttrykk eller handling presentert hvor man må velge den korrekte definisjonen fra en liste. Ved staving får man presentert ett ord med to forskjellige stavemåter hvor man da skal velge den riktige stavemåten. Hver test genereres med en item-generator som plukker ut tilfeldige testledd under selve administrasjonen av testen. Denne tilnærminen motvirker juks i ukontrollerte situasjoner eller ved online administrering.

 • Bergen: Christian Michelsens gate 4

  5012 Bergen, Tlf. 5536 6000

  Veibeskrivelse
 • Stavanger: Hospitalsgaten 6

  4006 Stavanger, Tlf. 5152 0400

  Veibeskrivelse